INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetsspolicy ”Integritetsspolicy” beskriver hur Valuerize SL (organisationsnummer B02936425) och alla företag i koncernen gemensamt kallar ”Valuerize”, ”oss”, ”we”, behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med ”personuppgifter” avses all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande fysisk person. Läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar din personliga information.

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster (”tjänsterna”) på det sätt som anges nedan. Vi skyddar din integritet och följer alltid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Denna integritetsspolicy anger grunden för hur vi behandlar den personliga informationen du tillhandahåller oss eller som vi samlar in om dig när du använder tjänsterna. För vissa av våra tjänster finns det också speciella villkor som du måste acceptera före användning.

Olika företag inom Valuerize-gruppen kan vara antingen den person som är ansvarig för personuppgifter eller personuppgiftsassistenten, eller gemensamt ansvarig för personuppgifter, med avseende på den behandling av personuppgifter vi utför.

Vi strävar efter att upprätthålla en hög nivå av integritetsskydd. Valuerize använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna, optimera din upplevelse av tjänsterna och för att kommunicera med dig.

Om vi ​​gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dig. Metoden för att meddela dig varierar beroende på vilka av våra tjänster du använder och när. De nya villkoren kommer att publiceras på Valuerize-webbplatser.

Om du förser oss med personuppgifter angående din organisations personal är du ansvarig för att ge Valuerize tillåtelse att behandla personuppgifterna i enlighet med denna sekretesspolicy.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Valuerize behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.

Valuerize kan samla in personlig information direkt från dig när du använder tjänsterna (t.ex. digitala utvärderingar av ledares och organisationers värderingar och kultur och olika webbaserade program för ledarskapsutveckling samt nyhetsbrev). Vi kan också ta emot och överföra personlig information om dig från och till företag inom Valuerize-gruppen eller partners (t.ex. från franchisetagare till Valuerize eller från din arbetsgivare i samband med ditt deltagande i utbildning som Valuerize arrangerar för din arbetsgivare). Vi använder olika metoder för att samla in personlig information om dig. Beroende på vilken tjänst du använder kan insamlingsmetoden och syftet med behandlingen variera.

Valuerize kommer att behandla dina personuppgifter för de syften som anges nedan, liksom de syften som beskrivs för dig i samband med de specifika tjänster du använder. När det krävs enligt lag att vi får samtycke från dig, kommer vi att be om samtycke innan behandlingen sker.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

HANTERA KONSULTUPPDRAG

Om du eller din arbetsgivare beställer konsultuppdrag från oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och fakturera slutförda konsultuppdrag.

Det är nödvändigt att du tillhandahåller den information vi begär för att vi ska kunna hantera din eller din arbetsgivares beställning. Du bestämmer dock själv om du vill ge information. När du beställer för en annan är du ansvarig gentemot oss att du har tillstånd från den eller de andra personerna som Valuerize behandlar personuppgifter för i enlighet med denna sekretesspolicy.

Personlig information

namn
E-postadress
Telefonnummer
Arbetsgivare
Rättslig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig eller din arbetsgivare.

Lagringsperiod:
Ett år efter att konsultarbetet har slutförts, fakturerats och betalats. Därefter kan dina personuppgifter lagras under förutsättning att Valuerize har rätt att göra det via ett avtal med din arbetsgivare. Längre lagringstider kan uppstå beroende på tillämpningen av tillämpliga lagar.

NYHETSBREV

Behandling baserat på ditt samtycke
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev med samtycke kommer vi att behandla dina personuppgifter för att skicka vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev kan du enkelt invända mot vidare bearbetning för detta ändamål genom att avregistrera dig direkt från utskicket. Om du motsätter dig ytterligare behandling kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (såvida inte sådana personuppgifter behandlas för andra ändamål relaterade till våra tjänster).

Personlig information

namn
E-postadress
Rättslig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Lagringsperiod: Tills du avslutar din prenumeration.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Din personliga information lagras så länge som är nödvändigt för att uppfylla syftet med vår behandling. Vi kommer sedan att radera eller avidentifiera din personliga information på ett säkert sätt så att den inte längre kan länkas till dig. Under varje behandling som anges ovan finns det en definierad lagringsperiod.

Valuerize lagrar personuppgifter i enlighet med gällande lag vid varje given tidpunkt och i enlighet med ovanstående kriterier. Detta betyder t.ex. att Valuerize raderar eller avidentifierar dina personuppgifter när syftet med behandlingen är uppfyllt.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER OCH MOTTAGARE MED SOM VI DELAR INFORMATION

Vi kan dela din personliga information med tredje part. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och Valuerize kommer alltid att ingå nödvändiga avtal om behandling av personuppgifter med de företag som behandlar dina personuppgifter för våra räkning. Detta för att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för behandlingen av personuppgifter.

HUR SKYDDAS DIN PERSONUPPGIFTER?

Valuerize har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulering eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den kontinuerliga tekniska utvecklingen för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

ÖVRIGA APPLIKATIONER / WEBBPLATSER

Valuerize tjänster kan innehålla länkar till andra applikationer och / eller webbplatser som inte kontrolleras av Valuerize. Denna sekretesspolicy gäller endast din användning av Valuerize egna tjänster. Valuerize ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer / webbplatser och behandlingen av personuppgifter som kan göras av ägare eller operatörer av dessa.

COOKIES

Valuerize använder cookies på sina digitala tjänster, som i vissa fall automatiskt samlar in din personliga information (t.ex. IP-adress och beteendemönster). Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse och säkerhet för våra digitala tjänster. Information om hur Valuerize använder cookies, vilken personlig information vi samlar in via cookies, vad de används för och hur du kan undvika dem anges i Valuerize vid varje tillfälle tillämplig integritetspolicy.

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor angående dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post på support@valuerize.com.

Åtkomst till din personliga information
Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina personuppgifter och begära åtkomst till de personuppgifter som vi behandlar om dig, samt information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett så kallat registerextrakt.

Begär korrigering
Om du tror att en personlig information som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära rättelse av personuppgifterna. För att vi ska kunna ändra information om dig måste du kontakta oss (se kontaktinformation nedan). Valuerize ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att din personliga information är felaktig om du inte har informerat oss om den.

Återkalla samtycke med framtida effekt
I den mån vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt.

Radering
Du har rätt att begära att din personliga information raderas. Detta gäller dock inte personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

Skicka ett klagomål till en tillsynsmyndighet
Om du inte är nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

VEM KONTAKTAR DU OM DU HAR FRÅGOR?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter eller vår efterlevnad av sekretessvillkoren och tillämplig dataskyddslag är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktinformation
Värdera SL
CIF-nummer: B02936425
Calle Los Gladiolos 13C
29660 Nueva Andalucia
Marbella- Spanien

E-post: support@valuerize.com
Telefon: +34622673123

Sekretesspolicyn antogs 2018-05-01