Skapa möjligheter genom att kartlägga värderingar

Det vi kan förstå kan vi också förändra, detta är förmodligen anledningen till att det finns många rapporter som visar ekonomisk utveckling, produktivitet och effektivitet. Dessa traditionella mätvärden är relativt lätta att förstå men berättar inte någonting om hur anställda känner eller hur kul de har på jobbet. För att förstå din kultur och vad som kännetecknar den behövs nya tillvägagångssätt och framför allt verktyg som kan ge svar på viktiga frågor om hur det är att arbeta i din organisation.

När ledarna förändras, förändras också kulturen

En organisations kultur är en direkt återspegling av ledarnas värderingar, övertygelser och beteenden. När ledarnas värderingar förändras förändras också kulturen. Om du vill ändra din kultur måste du börja med att kartlägga de anställdas uppfattning om den aktuella kulturen och deras önskade kultur. Detta gör att ledningen kan ta reda på vad som fungerar bra och vad som inte fungerar. Med resultatet som en konkret plattform kan beslut fattas om relevanta åtgärder som stöder utvecklingen av den önskade kulturen. När du gör det år efter år kommer du att uppleva en ökad enhetlighet kring värden, att energiläckaget i organisationen minskar och att medarbetarnas engagemang ökar.

Valuerize representerar Barrett Values Center och kan därmed erbjuda metoder baserade på 20 års erfarenhet med mycket bra resultat. Richard Barrett startade Values Center i slutet av 1990-talet och har sedan dess passionerat ägnat sig åt att utveckla olika verktyg för att kartlägga och förstå värderingar i en organisations kultur. Barretts metod bygger på den senaste forskningen om mänskliga behov och den viktiga roll de spelar för att få organisationer att frodas.

Barrett modellen

Genom en genial uppdelning i 7 nivåer av medvetenhet kan vi hjälpa dig att förstå dina egna, dina team och din organisations viktigaste värderingar. Barretts olika utvärderingsverktyg har använts i mer än 7 000 företag i över 50 länder under 20 års verksamhet. Valuerize är en del av ett internationellt nätverk av cirka 5 000 konsulter som delar vår önskan att öka medvetenheten i världens organisationer.

Richard Barrett Valuerize partner

Richard Barrett

Kartlägg värderingar och få värdefull feedback för er utvecklingsprocess!

Kvinna som bryr sig om vilka värderingar hon har

Personliga värderingar

Dina personliga värderingar avgör hur ditt liv utvecklas, vad du upplever och hur du interagerar med andra människor. Den underliggande rädslan som gör att du avstår från vissa möten, situationer eller möjligheter synliggörs genom en speciell bedömning och ger dig möjlighet att öka din medvetenhet och därigenom minska rädslans inverkan på din utvecklingsprocess. Genom en ökad förståelse för dina personliga behov kan du lättare fokusera på vad du vill och vad som ger dig livsglädje.

Ledare med tydliga värderingar

Ledarskapsvärderingar

Kulturen i en organisation eller ett team styrs i mycket hög grad av de värderingar du representerar som ledare. Genom att ge dem omkring dig möjlighet att ge dig feedback om vilka värderingar de upplever i ditt ledarskap kan du få värdefull insikt i vilka förändringar som behövs för att du ska utvecklas till en ny nivå som ledare. När du blir medveten om vad andra uppfattar och inte uppfattar av dina beteenden och värderingar får du den medvetenhet som krävs för en kraftfull och värdeskapande förändring.

Organisatoriska värderingar

Organisatoriska värderingar

Du och dina kollegor har ett delat ansvar för den kultur ni möter på er arbetsplats. När kulturen motsvarar dina personliga värderingar känner du dig fri att uttrycka dig och därför blir du mer motiverad att skapa värde och bidra till företagets mål och vision. Genom att kartlägga er kultur ökar ni medvetenheten om vad som fungerar bra och vad som orsakar energiläckage i organisationen. Då kan ni lättare ändra vad som krävs för att fler ska känna sig sedda och hörda på jobbet.